?

11053 KAISER Carlson . "U" .

: 11053
1 997
C 0 ( 0 ) 

: 0/   500
: 1      2      3      4      5